Kat Karşılığı İnşaat

kkii 5   

BORNOVA ALTINDAĞ 7672 ADA 1 PARSEL KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ALANI

1- Yukarıda Tablo A da gösterilen taşınmazda, yapılacak açık artırma sonucu kat karşılığı anahtar teslimi inşaat işi yaptırılacaktır.
2- Açık artırmalar, Ankara Cad. No:81 Kat:23 Bayraklı Tower Mansuroğlu Mah.35030 Bayraklı/İZMİR adresinde Açık Artırma Komisyonu huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
3- Taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri, hafta içi sabah 09:00-akşam 18:00 saatleri arası Ankara Cad. No:81 Kat:23 Bayraklı Tower Mansuroğlu Mah. 35030 Bayraklı /İZMİR adresinden ücret karşılığı temin edilebilir.
4- Açık artırmada teklif, gerçek kişi tarafından veriliyorsa nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesi, tüzel kişi tarafından veriliyorsa satış şartnamesini imzalayan kişinin şirket yetkilisi olduğunu gösterir noter onaylı imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası fotokopisi, vekaleten katılınılıyorsa gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale bedelini ödemeye, gayrimenkul satın almaya v.b. yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren noter onaylı vekaletname ile birlikte her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış şartname ve katılım teminatına ilişkin belge (Katılım teminatı dekontu, mevduat veya katılım bankalarından alacakları kesin ve süresiz teminatı mektubu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) açık artırma saatine kadar açık artırma komisyonuna teslim edilecektir.
5- Posta ile yapılacak tekliflerin şartnamesine uygun hazırlanması ve teklifin açık artırma saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden komisyon sorumlu değildir.
6-Gayrimenkullerin satış bedelleri, nakden ve defaten tahsil edilecektir.
7- Kat karşılığı sözleşme imzalanması ve projenin uygulanması sırasında oluşabilecek her türlü vergi, resim, tapu harçları v.b yükleniciye aittir.
8- Gayrimenkulün satışından doğacak her türlü vergi, resim, tapu harçları v.b alıcıya aittir.
9- İlgililerin aşağıda belirtilen telefon ile irtibata geçmesi halinde yer gösterimi yapılacaktır.
10- Taşınmazlara ait bilgiler http:www.kavuklar.com.tr adresinden görülebilir.


irtibat

KAVUKLAR GRUBU
- KAYYIM HEYETİ - DİĞER HİSSEDARLAR

kav